Meteen naar de inhoud

Team coaching

Team coaching richt zich niet op de inhoud maar op het proces; de wijze van samenwerking en de interactie binnen het team. Het maakt belemmerende patronen zichtbaar en daar bevindt zich de sleutel tot de gewenste verandering. Een nieuwe werkwijze of gewenst ander gedrag te laten beklijven, om aangescherpte andere doelen in een organisatie te bereiken, betekenen vaak bestaande gedragspatronen doorbreken. Zoals bijvoorbeeld bij een gebrek aan vertrouwen, angstcultuur, rivaliteit of verborgen agenda’s. Hierbij is doorzettingsvermogen, fouten mogen maken, structuur en een veilige leeromgeving een vereiste.

Team coaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, van elkaar te leren en verder te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan is aanpak van de belemmeringen noodzakelijk. Ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurend) coachingstraject.

Verandering binnen een bestaande organisatie is een ingewikkeld proces. Want hoe zorg je ervoor dat teamleden de waarde inzien van de verandering? Hoe zorg je voor motivatie? En misschien wel het belangrijkste: dat de verandering blijvende veerkracht houdt? Team coaching met aandacht voor (onderliggende) drijfveren en gedragspatronen is onmisbaar voor het al dan niet slagen van verandertrajecten. 

Een ervaring waarin het team als geheel bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Collectieve drijfveren als input voor gedrag en denken in de groep worden zichtbaar. Bij team coaching zoeken wij naar collectieve patronen in gedrag en denken in het team. Wij zijn erop gericht:
– het bewustzijn van het team te vergroten om ieder teamlid in denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen;
– inzicht te geven in het effect hiervan op het gezamenlijke doel en de impact op het veranderproces. 

Wij faciliteren het team in haar ontwikkeling met rake interventies in het hier en nu. Door te spiegelen, confronteren, maken wij het team bewust van belemmerende patronen en hun drijfveren, stellen oplossingsgerichte vragen en verschaffen inzicht zodat het team zelf de stappen kan zetten die nodig zijn om succesvol te blijven.

Met een coachende stijl van leidinggeven, zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product, dienst of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas maar een coach van het team (dienend en faciliterend leiderschap). Het team is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. Het betekent ruimte geven, maar moet je dan meteen alles loslaten?

Waar teveel wordt losgelaten zal (opnieuw) gestuurd moeten worden. Er zal dan een balans gezocht moeten worden tussen sturen en loslaten. Bijvoorbeeld bij de vakantieplanning: als iedereen tegelijkertijd op vakantie gaat, zal er meer gestuurd en ingegrepen moeten worden totdat de situatie weer op orde is. Duidelijke kaders en normen zijn van belang waarbinnen het team zelf kan handelen. Worden deze kaders, normen en waarden overschreden? Dan is weer meer sturing noodzakelijk. Indien de volwassenheid van een team groeit, zal sturing minder nodig zijn. Bij het proces van vorming van zelfsturende teams is gebleken dat coaching van belang blijft.

Wij vragen de volgende 4 onderdelen uit:

1. Bestaansrecht. Het team dient een doel en is verantwoordelijk voor het behalen van een resultaat. Succesvolle teams zijn in staat zich te verbinden aan het doel en een focus te houden op het eindresultaat

2. Inrichting. Wat zijn de taken, de samenstelling en de structuur van het team. Teamleden hebben meestal behoefte aan een duidelijke structuur en overzichtelijke indeling van de werkzaamheden. Welke competenties zijn vereist en is dit op voorhand duidelijk? Ook de samenstelling en structuur van het team dient helder te zijn.

3. Dynamiek. Hoe wordt er binnen het team samengewerkt (eilanden of wij-landen)? Het gaat hier over alle effectieve en ineffectieve vormen van communiceren. Ook op welke manier er besluiten genomen worden en hoe er met afspraken wordt omgegaan. Verder de manier waarop leiding wordt gegeven en hoe dit wordt ontvangen. 

4. Omgeving. Het krachtenveld waarin het team opereert. Zowel het interne (directie, andere afdelingen, andere teams, interne klanten en managementlagen) als het externe (externe klanten, leveranciers, overheid, politiek en regelgeving) krachtenveld. 

In deze 4 onderdelen komen alle aspecten van teamwork aan bod: van teamcultuur tot teamstructuur, van de strijd om de macht tot de strijd om de klant, van interne contacten tot externe leveranciers, en van ongeschreven regels tot officiële afspraken.

Boek nu een welkomstgesprek

De eerste stap in een nieuwe richting. Tijdens het welkomstgesprek gaan wij in op jouw behoeften en beoogde doel(en). Op basis van dit gesprek maken wij samen een plan van aanpak en gaan aan de slag.